White Paper

Hur kan vi bygga ett system för att tidigt fånga upp psykisk ohälsa bland barn?

Sveriges kommuner och landsting uppskattar att 20% av alla barn i Sverige upp till 18 års ålder lider av lindrig psykisk ohälsa och ytterligare 5% är drabbade av den allvarligare sortens mentala besvär.

sadkids

De goda nyheterna är att den allvarliga typen inte ökar. Däremot har den mer allmänna psykiska ohälsan ökat drastiskt. Ungefär en tredjedel av ungdomarna säger att de regelbundet känner oro eller ångest. Konsekvenserna, i form av självskadebeteende och självmord eller självmordsförsök, påverkar både barnen, familjerna och hela samhället i en alarmerande utsträckning.

Beslutsfattarna är eniga om att alla barn ska ha tillgång till preventiva verktyg för att hantera de tidiga tecknen på psykisk ohälsa. Viljan, idéerna och forskningen drar alla åt samma håll, men samhället har ännu inte lyckats organisera den hjälp som så tydligt behövs. Vägen till att samordna och sjösätta det tidiga insatsstödet har visat sig vara kantad av av problematiska farthinder.

Eftersom det saknas allomfattande insatser för att tidigt upptäcka barn i riskzonen utvecklar långt fler unga än nödvändigt problem som med tiden blir allt mer svårlösta och resurskrävande.

Att den så kallade första linjens hjälp är underutvecklad och bristfälligt samordnad gör att många söker sig direkt till barn- och ungdomspsykiatrin, där upp till 90% av besöken egentligen hör hemma i tidigare insatser. Som resultat ser vi en överbelastad psykiatri där de sökande ofta får vänta i flera år för att få hjälp.
Så som systemet fungerar idag blir kostnaderna orimligt höga, resurserna bortslösade och resultaten sviktande. Hanteringen av barn och ungas psykiska ohälsa kostar 16 miljarder kronor varje år där endast 20% går till förebyggande åtgärder.

waiting

Samhället har allt att vinna på att tillföra medel och kompetens för att initiera och samordna tidiga insatser och etablera en stabil första linjens hantering av problemen.

Forskning har visar att många av de unga som hamnar hos psykiatrin ofta visat tecken i form av utåtagerande bettende i en mycket tidig ålder. Hur det beteendet sedan påverkar barnets utveckling beror till stor del på föräldrarna, uppfostran och allmänna familjeförhållanden. Genom att fånga upp dessa barn i ett tidigt skede och ge stöd till föräldrarna kan de negativa konsekvenserna i form av exempelvis skolsvårigheter, psykiska problem, kriminalitet, missbruk och arbetslöshet neutraliseras.

Trots att viljan bland beslutsfattarna finns händer det, av flera anledningar, inte tillräckligt för att förbättra villkoren. De största bristerna finns inom samordning av insatser och aktörer, men det saknas också kompetens om hur målen ska översättas till faktiska åtgärder. Ett annat problem är att kommunerna styrs av ettåriga budgetar, något som främjar kortsiktighet och utpräglat stuprörstänkande hos de statliga aktörerna.

Pengarna finns, det som saknas är budgetar där pengar öronmärks till samordnande tidiga insatser. Idag används medlen istället för att släcka bränder, inte för att förhindra nya från att flamma upp.

LSV har möjlighet att bistå samhället genom att erbjuda både finansiering, i form av färdiga och långsiktiga budgetar, samt kompetensen att göra verklighet av ambitionerna som redan finns och omvandla dem till faktiska insatser och verktyg.

I samtal med experter och kommuner som LSV haft bekräftas att den kombinerade lösningen med kompetens och finansiering skulle vara förlösande.

“Externa insatsteam som finansieras i sociala utfallskontrakt och som hjälper till att få saker och ting att hända skulle nog tas mycket positivt emot hos kommunerna” menar Ing-Marie Wieselgren på Sveriges kommuner och landsting.

hands

Rent konkret handlar det om att få igång en generell screening av alla barn i unga åldrar, likt det system som finns i Danmark. Men också om att implementera välanpassade insatser för föräldrastöd, stödprogram för unga i riskzonen och ett samlat första linjen-alternativ som för in alla tjänster under ett tak.

LSV kan bidra med kompetens och finansiering som skulle öppna nya möjligheter för att göra verklig skillnad för barn och ungas psykiska hälsa.

Läs mer

Personer

Hur du gör verktyg av dina visioner

Personer

Henrik förklarar problemet med Sveriges välfärd

Up & Coming

LSV rekryterar konsulter: Integration & psykisk hälsa 2016


< Se alla