Nyheter

Norden och Europa samlades för sektorn för social innovation – LSV var på plats

2 dagar av social innovation

Mellan 24 – 25 november ägde Social Innovation Summit rum, mitt i hjärtat av Malmö.  Konferensen anordnades av Mötesplats för Social Innovation i samarbete med Malmö Stad. Eventet var det första av sin sort i Sverige och en succé: över 600 entreprenörer, förändringsagenter, innovatörer, beslutsfattare, investerare och finansiärer möttes för att diskutera social innovation och skapa en plattform för att främja social innovation i Norden.

Det var två intensiva dagar, fulla av seminarier och workshops med deltagare från hela världen. Ett flertal ämnen berördes, så som kollaborativ ekonomi, design för social innovation och finansiering.

Internationella pionjärer belyste behovet av systemförändring

På mässan fick åhörarna tillgång till några av pionjärerna inom sektorn, nämligen Geoff Mulgan från Nesta och Chris Sigaloff från Kennisland. De internationella gästerna underströk behovet för att sektorn för social innovation att röra sig från ett fokus på entreprenörskap mot ett fokus på systemförändring. Individuella initiativ och nya grepp är grogrunden för innovation men det är inte förrän dessa börjar möta och påverka systemen som den verkliga effekten uppnås. LSV har i likhet med detta sett samma tendenser och genom lärdomarna av den svenska sektorn för social innovation migrerat strategin till att fokusera aningen mindre på entreprenörsdrivna initiativ och aningen mer på mognare initiativ som verkligen börjar påverka hur Sverige fungerar. Detta är något vi kommer att fortsätta med.

Hur kan stelbentheten i systemet brytas?

I en paneldebatt diskuterades hur social innovation kan vara relevant även för länder som redan har en utvecklad social infrastruktur. Sverige och de andra nordiska länderna lyfts fram som framgångsexempel och experter understryker vikten av att vara stolt och värna om de system vi har. Men, systemen klarar inte allt. Bland annat lyftes den pågående flyktingströmmen fram som ett exempel där social innovation kan bryta stelbentheten i systemet. Det svenska systemet är inte utformat för att kunna hantera den nuvarande flyktingströmmen och nya metoder och modeller måste till. Staten kan inte enskilt finna lösningar utan ett samarbete mellan privata, ideella och offentliga sektorn behövs. Problemet är att det i dagsläget inte finns tillräckligt attraktiva och beprövade modeller inom social innovation, något som LSV jobbar hårt för att finna.

Våga tänka långsiktigt med sociala innovationer

Vikten av långsiktighet i allt vi gör var något som genomlyste Social Innovation Summit 2015. I dagsläget är ett problem att många initiativ tyvärr måste läggas ner efter något år då resurserna tar slut. Man förlitar sig på donationer och bygger inte en långsiktig modell som ger ett kontinuerligt inflöde av kapital. Något som belystes för att komma runt detta var vikten av mätbarhet. Kan man visa på att ett specifikt initiativ ger positiva effekter och detta genom både kvalitativ och kvantitativ data så finns oftast betalningsviljan. En annan poäng var vikten av att leta efter nya samarbetsformer och inte låsa in sig i att sociala innovationer är något som enbart offentliga sektorn är intresserad av. Genom krossektoriell dialog man kan utveckla sin produkt och tjänst så den kan diversifieras för att passa olika marknader och sektorer.

Kommunerna lyste med sin frånvaro på konferensen

Region Skåne och Malmö stad bidrog med kunskap och entusiasm på Malmö Innovation Summit. Men var befann sig resten av Sveriges kommuner? Det var tunnsått med de politiker och tjänstemän som har första linjens ansvar för samhällets sociala hållbarhet. Intressant reflektion är att bara en dag senare höll Sveriges Kommuner och Landsting emellertid konferens i Stockholm på temat sociala investeringar och då var det mangrant i bänkraderna. Internt har kommuner och landsting en aktiv dialog men ut mot samhället är detta ännu relativt osynligt. Detta är något LSV ska ändra på.

Kommunerna tänker grönt

De kommun- och regionpolitiker som fanns på plats i Malmö ville alla jobba för ett hållbart samhälle. Många talar dock fortfarande om hållbarhet i termer av gröna investeringar eller infrastrukturprojekt. Sociala investeringar får lite utrymme och frågan är hur man skall kunna få kommuner att lägga ett större fokus på detta. Ska sociala innovationer paketeras inom begreppet hållbarhet eller bör man föra in det som ett separat begrepp?

En anna viktig aspekt är vikten av ett gemensamt språk. När man diskuterar sociala investeringar är det mest i relation till investeringar inom till exempel vård och omsorg, som uteslutande är offentlig sektors finansiella bidrag. Att hitta en vokabulär som alla känner sig bekväma med något som sektorn för social innovation kämpar med. I mötet med kommunerna kunde vi se att social innovation inte alltid betyder samma sak för den offentliga sektorn som för en entreprenör eller gemene man. Resan framåt för sektorn är att etablerat ett koncept likt det den gröna vågen gjort med CSR (corporate social responsibility) och få detta koncept att innefatta initiativ i Sverige. Sektorn har en lång väg att gå och LSV hoppas kunna bidra till att sätta sociala innovationer på kartan för kommunerna.

LSV presenterar de två vinnarna av biljetter till Social Innovation Summit

Under hösten lottade LSV ut två biljetter till att delta på mässan i Malmö. De ansökande skulle skriva en motivering till varför social innovation behövs i Sverige. En av vinnarna var Inga-Lill Lellky, Cancerkompisar, som pekar på att sociala innovationer är det sätt vi kan få hela samhället inkluderat, genom att knyta samman privata, ideella och offentliga sektorn. Den andra vinnaren var Yasmin Pourmokhtar (privat) som menade på att sociala innovationer är vad som krävs för att koppla ihop och hjälpa människor från olika skikt i samhället.

Screen Shot 2015-12-21 at 23.36.51

Läs mer

White Paper

Integration – ett område för social innovation och LSV

Personer

Henrik förklarar problemet med Sveriges välfärd

White Paper

Hur kan vi bygga ett system för att tidigt fånga upp psykisk ohälsa bland barn?


< Se alla