Nyheter

LSV Salong leder till lösningar på samhällsproblem

Under två förmiddagar tidig december samlade LSV experter från ideellt, offentligt och privat kring tema integration och psykisk hälsa. Det blev ett konstruktivt möte där professionella titlar släpptes och ett givande samtal kunde ta plats.

Genom LSV salong säkerställer vi val av investeringar

För att LSV ska kunna investera i genomtänkta och slagkraftiga modeller måste vi finna lösningskriterier som möjliggör för konkreta initiativ att ta form. Vi måste säkerställa att det vi investerar i är något experter, praktiker och målgrupper ställer sig bakom och rättfärdigar. LSV måste kunna representera reella problem för att maximera nytta, kommunikation och sektorutveckling. Ur dessa tankar om investeringslegitimitet föddes LSV salong.

Från medieanalys till investeringsidéer

Första steget mot LSV salong togs i slutet av augusti, i samband med arbetet av medieanalyserna på temaområde integration  och psykisk hälsa. Ur medieanalyserna fann vi olika frågeställningar som under hösten konkurrensutsattes med verklighetens intryck hos praktiker och målgrupper. Totalt träffade vi 42 organisationer och ytterligare fler experter.

Ur konkurrensutsättningen av våra frågor från medieanalysen skapades nya frågor, med ökad komplexitet. För att på allvar finna konkreta lösningskriterier till dessa frågor, bjöd vi in en grupp noga utvalda personer till ett samtal på temat. Samtalet fördes enligt Chatham House Rule, där alla som deltar i samtalet och befinner sig i rummet skriver under på att vi får dela vad som talats om, men aldrig attribuera, dvs. dela vem som sa vad. Detta gjordes för att säkra varandras möjlighet att delta med frihet och höjd fria från oro att deltagarna måste stå till svars för enskilda yttranden.

Slutsatsen av salong psykisk hälsa: våga tala med en mun

Den största behållningen av salongen för psykisk hälsa var vikten av att tala med en mun och skapa ett gemensamt språk. Deltagarna var överens om att skrået måste släppa sina käpphästar, för att gemensamt stå starka i budskapet: fokus på ökad psykisk hälsa är av största vikt, oavsett väg dit. En annan behållning av samtalet var behovet av attitydförändring kring psykisk problematik och hur språket kan hjälpa med att minska tabut kring psykisk hälsa. Till exempel refererar vi på LSV nu till psykisk hälsa och inte ohälsa, för att indikera mentalt välbefinnande och förhoppningsvis bidra till minskad stigmatisering.

Slutsatsen av salong integration: svårt att enas om vad integration innebär i faktiska termer

Salongen på integration fokuserade främst på arbetsmarknad och hur vi får fler utlandsfödda att nå denna. Språk och synliggörande av kompetenser är viktiga utvecklingsområden för att möjliggöra tillgänglighet till arbete och social integration. En intressant slutsats av salongen var att skrået inte verkar kunna enas om en definition av integration och/eller etablering vilket skapar svårigheter i att finna lösningskriterier till problemet.

En analys som LSV gör är att debatten inte drivs av den faktiska målgruppen, utan av inrikes födda. Om vi ska dra slutsatser kring när någon är integrerad eller etablerad måste vi föra ett samtal med de individer som faktiskt ska eller har genomgått processen.

LSV salong skapar investeringsidéer för framtiden

LSV salong bidrog till många spännande derivat och under våren allokerar vi vårt fokus mot att upparbeta modeller och utförare för att möjliggöra initiativ. Redan nu har vi goda investeringsidéer som kan bli reella och ekonomiskt hållbara investeringar som löser faktiska och identifierade problem.

Vi vill tacka alla experter som var med och bidrog till att försöka göra Sverige lite bättre och LSV axlar ansvaret att förverkliga idéerna med ödmjukhet.

 

 

Följ LSVs resa för att hitta lösningar till samhällets stora problem, med målet att skapa ett bättre Sverige.

Läs mer

Initiativ

Patchwork – möjliggör fokus på individen i offentlig sektor

Personer

Henrik förklarar problemet med Sveriges välfärd

White Paper

Hur kan vi bygga ett system för att tidigt fånga upp psykisk ohälsa bland barn?


< Se alla