Nyheter

Dagens Industri – “Därför tar vi inte ut vinst” – Laurent Leksell & Marika Markovits

Presentationen av Socialdemokraternas valmanifest skedde på Grillska gymnasiet i Liljeholmen som drivs av Stadsmissionens skolstiftelse. Vi tror att skolans uppgift är en och enbart en – att vara med och bygga en bättre framtid för individen och vårt samhälle, skriver Laurent Leksell, ordförande för Stockholms Stadsmission och Marika Markovits, vd för Stadsmissionens skolstiftelse.

Skoldebatten inför stundande val är uppe i sitt crescendo. Att skolan prioriteras i debatten är upplyftande för alla oss som dagligen arbetar i skolverksamheten.

I en tid av politiska debatter och vallöften ska vi dock inte glömma bort att ansvaret för skolans utveckling och välmående till syvende och sist ligger på oss som arbetar i och driver den dagliga skolverksamheten. Det är vi som driver skolor som måste axla skolans utmaningar. Ansvaret är särskilt stort för oss som driver friskolor eftersom vi sökt förtroendet att med skattemedel erbjuda utbildning till unga.

”Ansvaret är särskilt stort för oss som driver friskolor eftersom vi sökt förtroendet att med skattemedel erbjuda utbildning till unga.”
Stockholm Stadsmission har drivit utbildnings- och skolverksamhet sedan 1857 med syfte att skapa ett hållbart samhälle. Att genom utbildning långsiktigt bidra till en mänskligare samhällsutveckling är den enda anledning till varför vi driver skolverksamhet.

Med totalt 3.000 studerande är vi Sveriges största fristående, idéburna skolorganisation. Med en filosofi baserad på medmänsklighet och kvalitet, har vi över 150 års erfarenhet av att kunskap och utbildning är det viktigaste verktyget för att förebygga och häva utanförskap och social utsatthet.

Vi vill bidra till den svenska skolan genom att driva utbildning som är grundad i Stockholms Stadsmissions och folkbildningens värden. Speciellt tre delar ser vi som elementära:

Långsiktiga investeringar utan vinstuttag
Vi har i och med skolpengen fått ett förtroende att vara med och bygga framtidens samhälle och med långsiktighet som bas återinvesterar vi överskott till att förbättra skolan och undervisningen. Under hösten inleds en rad långsiktiga kvalitetsförbättringar till följd av detta. En av våra viktigaste satsningar är att förbättra elevhälsan genom att investera i personalstarka elevhälsoteam.

Det är en förutsättning för att alla elever ska kunna prestera sitt bästa. Vi kommer även att göra investeringar i utrustning, bibliotek och pedagogisk programutveckling i samarbete med näringslivet. Vi kommer dessutom att öka elevdemokratin genom satsningar på en central utvecklingsgrupp med elevrepresentanter från alla skolor.

Lokala samarbeten
Det är viktigt att skolan är en aktiv del i det lokala samhället. Tillsammans med det lokala näringslivet utvecklar vi programutbud som möter efterfrågan på arbetsmarknaden. I samarbete med näringslivet kan eleverna utveckla sitt entreprenörskap och få praktisk erfarenhet av arbetslivet.

Genom de lokala kulturella institutionerna kan vi främja elevernas bildning och genom Stockholms Stadsmissions övriga verksamheter kan vi erbjuda våra elever praktik och nätverk och möjligheter att engagera sig socialt.

Mer än bara utbildning
För oss handlar arbetet i skolan om mer än kunskapsförmedling. Vi är en idéburen skola och det är lika viktigt att förse varje elev med demokratiskt förankrade värderingar och en solid bas i civilsamhället. På så sätt rustas eleverna att klara vuxenlivet bättre.

Vi tar detta uppdrag på allvar. Samhällsengagemang är en central del av vår utbildning och vi uppmuntrar våra lärare och elever till reflektion och ser att det ger en hälsosam arbetsmiljö där våra satsningar på lärartäthet skapar individuella möjligheter till utveckling. Vi vill inte bara arbeta med elever och få ut deras potential i skolan, utan arbeta för att de ska nå sin fulla potential i livet.

Självklart står vi, liksom alla skolaktörer, inför stora utmaningar. Vi möter stödbehov som är större än resurserna. Vi måste arbeta för att höja elevernas meritvärden. Vi arbetar med metod- och kompetensutveckling för all personal.

Men vi är övertygade om att med långsiktighet och värderingar som sätter eleverna i fokus så kommer vi att nå vår vision att alla studerande ska lämna oss med kunskap, en stark självbild och förmåga att tolka omvärlden ur olika perspektiv. Att alla ska gå vidare i ett livslångt lärande, med förmågan att bygga sitt eget liv och ett demokratiskt, medmänskligt samhälle.

Vi tror att skolans uppgift är en och enbart en – att vara med och bygga en bättre framtid för individen och vårt samhälle.

Laurent Leksell, ordförande, Stockholms Stadsmission och ordförande, Elekta
Marika Markovits, vd, Stadsmissionens skolstiftelse

Läs mer

Personer

Gör vi nytta eller inte?

White Paper

LSV granskar medias bild av psykisk ohälsa

Up & Coming

SvD: Elekta-grundaren miljonsatsar på utveckling i socialtjänsten


< Se alla